Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu.

Po co ? 

Bo chce abyś czuła/czuł się bezpiecznie , abyś wiedziała/ wiedział czego możesz oczekiwać, jak kupić, jak zwrócić, i za co płacisz.

Zależy mi na tym aby Klient był zadowolony, Twoje zdanie jest dla mnie cenne i pomocne abym mogła ulepszać oferowane towary i usługi.

Regulamin możesz z nami negocjować, ale jeżeli tego nie zrobisz, to są to spisane zasady, które nas wzajemnie obowiązują.

Zmiany regulaminu, musimy dokonać pisemnie, wystarczy ustalenie mailowe.

 

Sklep internetowy „Place on Earth” działający pod adresem https://placeonearth.pl/ prowadzony jest przez Annę Skweres w ramach działalności nierejestrowanej pod adresem ul. Nowinkowa 60c 05-255 Stare Załubice. 
Kontakt: kontakt@placeonearth.pl; 
796-511-095 (w godzinach 9:00-17:00 w dni ustawowo pracujące)

Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Kupujący- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny.
 5. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 6. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 7. Regulamin- niniejszy regulamin dostępny pod adrese: https://placeonearth.pl/?page_id=721
 8. Sklep- sklep internetowy działający pod adresem– https://placeonearth.pl
 9. Sprzedawca- Place on Earth Anna Skweres prowadząca działalność nierejestrowaną  pod nazwą „Place on Earth” ul. Nowinkowa 60c 05-255 Stare Załubice 

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca zapewnia kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki dla Sprzedającego jak i Kupującego.
 3. Wszystkie ceny w sklepie , są cenami brutto

Świadczenie usług

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. 
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. 

4.Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail placeonearthfci@gmail.com.

 W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Składanie zamówienia

 1.  Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość. 
 2.  Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu. 
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 4. Aby sfinalizować zamówienie, Kupujący musi dokonać skutecznie płatności poprzez wybrana przez siebie dostępną opcje. Z ta chwila uważa się, ze umowa została zawarta.
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. 
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

Dostawa i płatności

 1. Metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 
 2. Metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. 

Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. 
 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć  3 dni roboczych, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie. Towar chce Ci wysłać jak najszybciej , jeżeli zamówienie wpłynie do godziny 13 tej towar zostanie wysłany tego samego dnia, 3 dni to termin maksymalny ale często spodziewaj się tego co zamówisz wcześniej.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego. 
 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy i uzależniony jest od pracy operatora dostaw.

Prawo własności intelektualnej

 1. Wszystko co tu publikuje zdjęcia, teksty, regulaminy, opisy, objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. 
 2. To moja wiedza i moja praca Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy 
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres mailowy placeoneearthfci@gmail.com
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
 5. Zwrot następuje na koszt Konsumenta
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 8. Możliwe jest zmniejszenie wartości produktu, w takim przypadku Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu bez wad
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady- Kodeks cywilny)
 3.  W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcę , określając zakres swojego roszczenia związanego z wadą , mailowo lub pocztą tradycyjna.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Dane osobowe i ciasteczka

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W pierwszej kolejności strony wszelkie spory postarają się rozwiązać polubownie, w ramach mediacji , w przypadku wyczerpania polubownych możliwości ostatecznie strony będą dochodzić swoich praw w postepowaniu Sadowym.
 2. Sadem właściwym do rozpatrywania sporów , jest Sad właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania, odwoływania, zmiany ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie.